Huurvoorwaarden

Wij hanteren de volgende ALGEMENE HUURVOORWAARDEN:

De overeengekomen huurprijs moet bij vooruitbetaling of contant worden voldaan, tenzij anders afgesproken. Het gehuurde moet gebruikt worden overeenkomstig de bestemming.
De huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te houden en aldus na afloop van de huur weer aan de verhuurder te zullen teruggeven.
De kosten van herstel, uit welken hoofde ook veroorzaakt of nodig, zijn ten laste van de huurder.
Alle lasten en belastingen ter zake van het gehuurde geheven of wordende geheven, zijn ten laste van de huurder.
Ook voor rekening van de huurder komen schoonmaakkosten indien dit naar oordeel van de verhuurder noodzakelijk is.
De verhuurder heeft recht controle op het gehuurde uit te oefenen of te doen uitoefenen. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik om niet of onder bezwarende titel is verboden.
De huurder mag het gehuurde niet vervoeren of doen vervoeren zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.
De door ons bezorgde goederen worden op de begane grond afgeleverd en dienen daar ook weer klaar te staan, tenzij anders is overeengekomen.
Eventuele herstellingen geschieden voor rekening van de huurder, nadat van de noodzakelijkheid daarvan door verhuurder is kennisgegeven aan de huurder.
Eventuele herstellingen zullen in opdracht van of door de verhuurder geschieden.

Alles wat door of vanwege de huurder op het gehuurde wordt gemonteerd of daar aan wordt aangebracht, wordt door de verhuurder op kosten van de huurder verwijderd.

In tenten mogen versieringen van crêpepapier of waarin crêpepapier verwerkt is en gekleurd papier niet gebruikt worden. Gedurende de huur tijd is alle risico van het gehuurde voor huurder; de verhuurder zal in ge
en geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld.
De huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe dan ook genaamd, en hoe dan ook veroorzaakt aan het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of niet en van toedoen van derden of niet.
Goederen moeten gevrijwaard blijven van weersinvloeden en mogen –m.u.v. tenten en parasols- beslist niet nat worden.
In geval van overmacht is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel daarvan als ontbonden te beschouwen.
Ten laste van de huurder komen de kosten van alle gerechtelijke en buitenrechtelijke maatregelen , welke de verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge dit contract nuttig of nodig mocht achten.
Bij reservering van goederen is er sprake van een huurovereenkomst.
Bij annulering van de huurovereenkomst is er 20% van de huur verschuldigd, en bij annulering binnen 7 dagen is er 70% van de huur verschuldigd.